Συστήνεται αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 741 – 784 του Αστικού Κώδικα. Η εταιρεία έχει νομική προσωπικότητα, είναι μη κερδοσκοπική και δεν έχει οικονομικό, ούτε εμπορικό σκοπό.
Η επωνυμία της εταιρείας είναι “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»”. Η εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί σφραγίδα με την επωνυμία της και σήμα που θα καθορισθεί και κατοχυρωθεί, χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού.
Η έδρα της εταιρείας είναι στην Αθήνα και ειδικότερη διεύθυνση εγκατάστασής της η οδός Μαιάνδρου, αρ.23, στο Δήμο Αθηναίων. Η Εταιρεία δύναται με απόφαση του Δ.Σ. αυτής να ιδρύει υποκαταστήματα, παραρτήματα ή γραφεία, σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας ή/και της Αλλοδαπής. Η εταιρεία μπορεί να αλλάξει διεύθυνση, εντός των ορίων της έδρας της, χωρίς τροποποίηση του Καταστατικού της.
Σκοποί της εταιρείας και μέσα επίτευξης αυτών είναι:
1.     Η ανάπτυξη, ανάληψη διαχείρισης, εκτέλεση και υλοποίηση προγραμμάτων Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας Ευάλωτων Ομάδων του πληθυσμού, σε πανελλαδικό επίπεδο, μέσω του σχεδιασμού, του προγραμματισμού και της παρακολούθησης των δράσεων υλοποίησής τους, στη βάση του εθελοντισμού.
2.     Η σύναψη Προγραμματικής Συμφωνίας με θεσμικούς φορείς ή οργανισμούς ή επιστημονικούς φορείς (π.χ. Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Πανεπιστήμια, ΠΙΣ κλπ), με την οποία ανατίθεται η υλοποίηση των ως άνω προγραμμάτων στην εταιρεία, καθορίζονται και περιγράφονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υποστήριξης του έργου από τους θεσμικούς φορείς, με τη διάθεση ανθρώπινων, υλικών και άλλων πόρων.
3.     Η συνεργασία με άλλους εθνικούς, κοινοτικούς ή διεθνείς οργανισμούς και δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς με τους αυτούς ή συναφείς σκοπούς, για την υλοποίηση των δράσεων της εταιρείας.
4.     Η ενημέρωση και κατάρτιση επαγγελματιών υγείας και εθελοντικού κοινού για τη συμμετοχή και συνδρομή στην υλοποίηση των δράσεων της εταιρείας.
5.     Η έκδοση πληροφοριακών και ειδικών εντύπων και φυλλαδίων, βιβλίων (ηλεκτρονικών και μη) και πάσης φύσεως ενημερωτικού υλικού, η δημιουργία ιστοσελίδων στο διαδίκτυο και η ανάπτυξη ηλεκτρονικών εφαρμογών υγείας για την προώθηση των σκοπών και την υποστήριξη των δράσεων της εταιρείας.
6.     Η συμμετοχή μεμονωμένα ή από κοινού, με τη σύσταση ενδεχόμενα νομικού φορέα (Κοινοπραξία, Ένωση Φορέων κ.λπ.) με άλλους φορείς, εθνικούς, κοινοτικούς ή διεθνείς, στην εκπόνηση, την υποβολή, τη χρηματοδότηση ή συγχρηματοδότηση ή/και την υλοποίηση απευθείας ή μέσω αναδόχων, εργασιών ή προγραμμάτων δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την υλοποίηση των παραπάνω και τους σκοπούς της εταιρείας.
7.     Η διενέργεια και η συμμετοχή ή/και συνδιοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων, ημερίδων, ομιλιών και ανοιχτών συζητήσεων για την προσέλκυση και συνεργασία της επιστημονικής κοινότητας, για την προβολή, προώθηση και υποβοήθηση του έργου της εταιρείας.
8.     Η αποδοχή εισφορών, δωρεών, κληροδοτημάτων ή άλλης μορφής παραχωρήσεων, καθώς και η ανάληψη δραστηριοτήτων, τα έσοδα των οποίων θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την προώθηση των σκοπών της εταιρείας.
9.     Η πρόσληψη και αμοιβή κατάλληλων επαγγελματιών, επιστημονικών συνεργατών, συμβούλων και οιουδήποτε προσωπικού κριθεί αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών και την καλύτερη λειτουργία της εταιρείας.

Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία μπορεί να αξιοποιεί την υλικοτεχνική και στελεχιακή υποδομή, την εμπειρία και τις γνώσεις των συμβαλλομένων εταίρων ή/και των συνδεδεμένων μελών αυτής.

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε δέκα (10) έτη από την καταχώριση του παρόντος καταστατικού στα βιβλία εταιρειών του οικείου Πρωτοδικείου ή/και τη δημοσίευσή του στο Γ.Ε.ΜΗ. Η διάρκεια της εταιρείας συνεχίζεται κάθε φορά για μία πενταετία, άνευ ετέρου, εκτός εάν αποφασισθεί άλλως από τους εταίρους, τρείς (3) μήνες πριν την λήξη της αρχικής ή κατά παράταση διάρκειας.
Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά, συνδεδεμένα και επίτιμα.

Τακτικά μέλη της εταιρείας είναι οι αρχικοί εταίροι, δηλαδή τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που συνυπογράφουν την σύσταση του παρόντος, καθώς και όσα νέα μέλη γίνουν δεκτά σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτό το άρθρο.

Εγγραφή νέου τακτικού μέλους μπορεί να γίνει μετά από γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την εγγραφή του νέου μέλους στη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει με πλειοψηφία τεσσάρων πέμπτων (4/5) των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών της.

Σε περίπτωση εγγραφής νέων μελών εταίρων, το ποσό της εγγραφής τους θα καθορίζεται από τη Γ.Σ. μετά από εισήγηση του Προέδρου, το οποίο δεν δύναται να είναι μικρότερο από την αρχική εταιρική μερίδα.

Σε περίπτωση αποχώρησης, διαγραφής, θανάτου τακτικού μέλους, η εταιρεία θα συνεχίσει απρόσκοπτα την λειτουργία της.

Στην εταιρεία εγγράφονται ως συνδεδεμένα μέλη, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία αποδέχονται τους σκοπούς και τις επιδιώξεις της εταιρείας σύμφωνα με την διαδικασία της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, το δε ποσό της εγγραφής τους θα καθορίζεται από τη Γ.Σ. Τα συνδεδεμένα μέλη έχουν δικαίωμα παράστασης και λόγου στην Γενική Συνέλευση όχι όμως δικαίωμα ψήφου. Επιπλέον δεν δύνανται να εκλεγούν στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Επίτιμα μέλη της εταιρείας γίνονται, κατόπιν αποφάσεως των 4/5 των μελών της Γ.Σ. της εταιρείας, πρόσωπα σε ένδειξη τιμής και σεβασμού για τις εξαιρετικές υπηρεσίες που προσέφεραν και προσφέρουν στους επιδιωκόμενους σκοπούς της εταιρείας. Τα επίτιμα μέλη δεν μετέχουν στα όργανα της εταιρείας, μπορούν όμως να καλούνται σε συνεδριάσεις αυτών.

Σε περίπτωση κατάφωρης παραβίασης του παρόντος καταστατικού, με αιτιολογημένη απόφασή του το Δ.Σ. παραπέμπει το ζήτημα στην τακτική Γ.Σ. ή ακόμα και σε έκτακτη Γ.Σ. Το μέλος (τακτικό, συνδεδεμένο ή επίτιμο) έχει δικαίωμα ακρόασης. Τα τακτικά, συνδεδεμένα και τα επίτιμα μέλη διαγράφονται κατόπιν πλειοψηφίας των 4/5 των ταμειακών τακτοποιημένων μελών της Γενικής Συνέλευσης, η οποία μπορεί να αποφασίσει την επίπληξη, την αναστολή της ιδιότητας του μέλους ή ακόμα και τη διαγραφή αυτού. Στην ψηφοφορία δεν μετέχει ο ενδιαφερόμενος.

Το Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€), το οποίο κρίνεται απαραίτητο για την αντιμετώπιση των αναγκών της και καταβάλλεται ισόποσα από όλους τους εταίρους (600,00€ έκαστος).
Οι οικονομικοί πόροι της εταιρείας, εκτός από το κεφάλαιο, προέρχονται από:
1.     Ετήσιες συνδρομές των εταίρων ή /και των συνδεδεμένων μελών αυτής, που καθορίζονται κατά τα 4/5 της πλειοψηφίας της Γ.Σ. της εταιρείας.
2.    Εισφορές των εταίρων ή/και των συνδεδεμένων μελών αυτής για τη χρηματοδότηση ή συγχρηματοδότηση δράσεων και προγραμμάτων, τα οποία υλοποιεί ή στα οποία συμμετέχει η εταιρεία στα πλαίσια των σκοπών της, κατόπιν πλειοψηφίας κατά τα 4/5 του Δ.Σ. αυτής. Οι εισφορές των εταίρων ή/και των συνδεδεμένων μελών αυτής μπορούν να συνίστανται σε χρήμα, εργασία, κ.λπ..
3.     Έσοδα προερχόμενα από την παροχή υπηρεσιών της εταιρείας, οι οποίες προσφέρονται ή προκύπτουν στα πλαίσια δράσεων, πρωτοβουλιών ή ενεργειών που αυτή αναλαμβάνει σύμφωνα με τους σκοπούς της.
4.     Δωρεές των εταίρων ή/και των συνδεδεμένων μελών αυτής, προς κάλυψη των υποχρεώσεων της εταιρείας και ειδικότερα έξοδα ίδρυσης, μετακίνησης, λειτουργίας κ.λπ..
5.     Ευρωπαϊκές, εθνικές, περιφερειακές, νομαρχιακές και τοπικές επιχορηγήσεις και χρηματοδοτήσεις, δωρεές και επιχορηγήσεις δημόσιων υπηρεσιών και δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων εσωτερικού και εξωτερικού, που παρέχονται για την υποστήριξη του σκοπού της.
6.     Έκτακτες ενισχύσεις, χορηγίες, επιχορηγήσεις και δωρεές του Δημοσίου, Ο.Τ.Α., οργανισμών Ιδιωτικού Δικαίου, Διεθνών Οργανισμών ή/και φυσικών και νομικών προσώπων από την Ελλάδα ή το εξωτερικό.
7.     Επιχορηγήσεις από προγράμματα, Εθνικά, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων Διεθνών Οργανισμών.
8.     Εισοδήματα από έντυπα, εκδόσεις, εκδηλώσεις και δραστηριότητες της εταιρείας.
9.     Κάθε εισόδημα, του οποίου η αποδοχή δεν αντίκειται στους σκοπούς της εταιρείας και τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.

Σε κάθε περίπτωση το σύνολο των εσόδων της εταιρείας από κάθε πηγή διατίθεται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και δεν διανέμεται στους εταίρους ως κέρδος, διότι η εταιρεία είναι μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο και η λειτουργία της διέπεται υπό τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ΑΚ.

Τόσο και τη διάρκεια όσο και κατά τη διάλυση της εταιρείας δεν επιτρέπεται η διανομή κερδών στους εταίρους της.

Η τύχη της παρουσίας της εταιρείας και η διάθεσή της στην περίπτωση της διάλυσης του νομικού προσώπου ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας.

Τα όργανα που διευθύνουν και διαχειρίζονται τις υποθέσεις της εταιρείας, είναι:
1.     Η Γενική Συνέλευση των Εταίρων
2.     Το Διοικητικό Συμβούλιο
3.     Η Ελεγκτική Επιτροπή
Η Γ.Σ. της εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και αποφασίζει για κάθε υπόθεση για την οποία δεν έχει ορισθεί αρμοδιότητα ετέρου οργάνου της εταιρείας. Συγκαλείται από τον Πρόεδρο τουλάχιστον μία φορά το χρόνο στην έδρα της εταιρείας ή εκτός αυτής και έκτακτα αν το ζητήσει ένας εκ των εταίρων με έγγραφη και αιτιολογημένη αίτησή του. Η πρόσκληση για σύγκληση της Γ.Σ. κοινοποιείται στους εταίρους τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τη σύγκλησή της. Στην πρόσκληση αναφέρεται η ημερομηνία, η ώρα και η ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα 4/5 από τα μέλη αυτής. Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η Γ.Σ συγκαλείται εκ νέου στο ίδιο τόπο, την ίδια ημέρα και ώρα της αμέσως επομένης εβδομάδας ή την επομένη τυχόν αργίας. Η επαναληπτική αυτή Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη και αν παρίστανται.

Στη Γ.Σ. μετέχουν τα μέλη της εταιρείας.

Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με την κατά τα 2/3 πλειοψηφία των παρόντων, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν καταστατικό.

Κάθε διαφωνία των εταίρων σχετικά με την ερμηνεία των όρων της σύστασης, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εταίρων της επιλύεται από την Γ.Σ.

Κάθε μέλος της εταιρείας έχει υποχρέωση να συμβάλλει στην εξυπηρέτηση και την προαγωγή των στόχων και των συμφερόντων της.

Για τις αποφάσεις που λαμβάνονται, τηρούνται πρακτικά τα οποία καταχωρούνται στο Βιβλίο Πρακτικών.

Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ανήκουν αποφάσεις της εταιρείας για, συμμετοχή της σε ένωση προσώπων ή άλλο νομικό πρόσωπο, αγορά/ εκποίηση ακινήτων ή επιβάρυνση αυτών, έγκριση του οικονομικού και διοικητικού απολογισμού, τροποποίηση του καταστατικού, λύση της εταιρείας, καθώς και για οιοδήποτε θέμα παραπέμψει σε αυτήν το Δ.Σ. της εταιρείας.

Για τη λειτουργία της εταιρείας μπορεί να καταρτισθεί Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας που θα εγκριθεί σε τακτική συνεδρίαση της Γ.Σ., όπου θα καθορίζονται και θέματα σχετικά με την αποζημίωση μελών του Δ.Σ.. για συγκεκριμένη εργασία προς την εταιρεία, καθώς και για την είσπραξη παντός εξόδου (οδοιπορικά ή άλλα έξοδα και ημερήσια αποζημίωση για τις μετακινήσεις τους) που γίνεται από μέλη του Δ.Σ. για σκοπούς της εταιρείας,

Η Γ.Σ. δύναται οποτεδήποτε με απόφασή της να μην εκλέγει μέλος της εταιρείας για τη θέση Ταμεία/Διαχειριστή, αλλά να ορίζει μη μέλος της εταιρείας ή εξειδικευμένη εταιρεία για τη θέση του Ταμεία/Διαχειριστή, ο οποίος και αμοίβεται για την εργασία του, με το ύψος της αμοιβής του να καθορίζεται από την Γ.Σ.

Τις εταιρικές υποθέσεις, γενικώς, διαχειρίζεται το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, απαρτιζόμενο από πέντε (5) μέλη, που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση.

Τα μέλη του απερχόμενου Δ.Σ. έχουν δικαίωμα επανεκλογής.

Η θητεία του Δ.Σ. είναι διετής και αρχίζει από την πρώτη συνεδρίαση του.

Η εκλογή του Προέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία/Διαχειριστή, γίνεται από τη Γενική Συνέλευση των εταίρων.

Η εταιρεία, για την εκτέλεση των έργων της, δύναται να προσλαμβάνει, με απόφαση του Δ.Σ., υπαλλήλους αμοιβόμενους. Η Γ.Σ. επικυρώνει τις προσλήψεις και απολύσεις υπαλλήλων, καθώς και τις αμοιβές και αποζημιώσεις τους.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά ανά δίμηνο, με πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία αποστέλλεται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο στα μέλη του Δ.Σ. προ τριών (3) ημερών, βρίσκεται δε σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον τρία (3) μέλη του και αποφασίζει με πλειοψηφία των παρισταμένων, οι οποίοι δεν μπορεί να είναι λιγότεροι από τρεις (3) κατά τη λήψη της απόφασης.

Σε περίπτωση παραίτησης από το αξίωμα ή/ και από μέλος του Δ.Σ., ο αντικαταστάτης του για το υπόλοιπο της θητείας εκλέγεται με απόφαση της Γ.Σ.

Το Δ.Σ. αποφασίζει επί παντός θέματος εντός των εταιρικών σκοπών, τα οποία δεν ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Στις αρμοδιότητες του Δ.Σ. περιλαμβάνονται η δυνατότητα σύνταξης εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της εταιρείας, καθώς και η δικαιοδοσία έκδοσης πάσης φύσεως τραπεζικών εγγυητικών επιστολών οι οποίες συνδέονται με δράσεις ή ενέργειες της εταιρείας στα πλαίσια των σκοπών της.

Το Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα Μέλη του ή και σε τρίτο ή τρίτους την άσκηση μέρους των δικαιωμάτων του ή των αρμοδιοτήτων του ή την ενέργεια ορισμένων πράξεων.

Τα μέλη του Δ.Σ. δεν αμείβονται για το έργο τους, αλλά δύναται να λαμβάνουν απόληψη αμοιβών αποζημίωσης για συγκεκριμένη εργασία προς την εταιρεία, το δε ύψος της αμοιβής-αποζημίωσης καθορίζεται από την Γ.Σ., καθώς και για την είσπραξη παντός εξόδου (οδοιπορικά ή άλλα έξοδα και ημερήσια αποζημίωση για τις μετακινήσεις τους) που γίνεται για σκοπούς της εταιρείας, που καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την εταιρεία έναντι τρίτων και ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης αναγόμενη στο σκοπό και το αντικείμενο της εταιρείας.

Ο Πρόεδρος δύναται να υπογράψει και να δεσμεύει την εταιρεία έναντι τρίτων, για μεν τα διοικητικά θέματα με συνυπογραφή του Γενικού Γραμματέα, για δε τα οικονομικά θέματα με συνοπογραφή του Ταμεία/Διαχειριστή.

Ο Πρόεδρος δύναται σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης συγκεκριμένης διαχειριστικής πράξης να εκπροσωπείται από τρίτο πρόσωπο με έγγραφη εξουσιοδότηση του που θα ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη πράξη.

Ο Πρόεδρος θα λογοδοτεί στη Γ.Σ. για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και θα αναλαμβάνει την εκτέλεση των αποφάσεων της Γ.Σ.

Ο Πρόεδρος συγκαλεί τη Γ.Σ., διευθύνει τις συνεδριάσεις και ενημερώνει τα μέλη για την πορεία των υποθέσεων της εταιρείας γραπτά ή προφορικά. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί νομίμως την εταιρεία ενώπιον κάθε δικαστικής, διοικητικής, οικονομικής και άλλης Αρχής ή επιτροπής και ενώπιον κάθε νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή τράπεζας ή φυσικού προσώπου, διορίζει πληρεξουσίους δικηγόρους σε κάθε δικαστήριο οιουδήποτε βαθμού και δικαιοδοσίας ακόμη και στον Άρειο Πάγο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, στα φορολογικά δικαστήρια και σε επιτροπές, συνυπογράφει με τον Γενικό Γραμματέα της εταιρείας τις συμβάσεις και κάθε εξερχόμενο έγγραφο καθώς και κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης, που αφορά το σκοπό της εταιρείας. Ανατίθεται επίσης σ’ αυτόν και παρέχεται η εντολή και εξουσιοδότηση να δεσμεύει την εταιρεία μαζί με τον Γενικό Γραμματέα με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία, ειδικότερα δε για οικονομικά θέματα να δεσμεύει την εταιρεία μαζί με τον Ταμία/Διαχειριστή με την υπογραφή τους.

Ο Γενικός Γραμματέας συνυπογράφει με τον Πρόεδρο της εταιρείας τις συμβάσεις και κάθε εξερχόμενο έγγραφο καθώς και κάθε πράξη εκπροσώπησης, διαχείρισης ή διάθεσης, που αφορά τους σκοπούς της εταιρείας. Επίσης ανατίθεται σ’ αυτόν και παρέχεται η εντολή και εξουσιοδότηση να δεσμεύει την εταιρεία μαζί με τον Πρόεδρο με την υπογραφή τους κάτω από την εταιρική επωνυμία.

Ο Γενικός Γραμματέας επιμελείται των εγγράφων, της αλληλογραφίας, των πρακτικών και γενικά κάθε διαδικαστικού θέματος της εταιρείας. Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα.

Ο εκάστοτε Γενικός Γραμματέας της εταιρείας μετά την λήξη της θητείας του ή την καθοιονδήποτε τρόπο παραίτηση ή έκπτωση από το αξίωμα του, παραδίδει έγγραφα, χρήματα, αντικείμενα, βιβλία, σφραγίδα της εταιρείας, που έχει στην κατοχή του, στο νέο Γενικό Γραμματέα.

Ο Ταμίας/Διαχειριστής φροντίζει τα οικονομικά θέματα της εταιρείας, παρακολουθεί την είσπραξη των εσόδων και εποπτεύει για την καλή λειτουργία της λογιστικής υπηρεσίας, την ενημερότητα των λογιστικών βιβλίων και εγγραφών και την πληρότητα των παραστατικών εγγράφων, των εισπράξεων και πληρωμών. Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο και δεσμεύει την εταιρεία για κάθε εντολή πληρωμής, χρηματικού εντάλματος ή επιταγής
Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής και εκλέγεται με απόφαση της Γ.Σ.

Έργο της επιτροπής είναι ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης της εταιρείας και η σύνταξη ανά εξάμηνο έκθεσης για την οικονομική διαχείριση καθώς και ετήσια με τη λήξη της εταιρικής χρήσης, που θα κοινοποιείται σ’ όλα τα μέλη της Γ.Σ. και στον Πρόεδρο. Σε περίπτωση έλλειψης πλειοψηφίας κατά τα 2/3, μεταξύ των μελών της επιτροπής για τη σύνταξη από κοινού έκθεσης, αποφαίνεται πρακτικά η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.).

Με απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας μπορεί να συγκροτούνται Επιστημονικό Συμβούλιο καθώς και ειδικές Επιτροπές/Ομάδες με τη συμμετοχή προσώπων εγνωσμένου κύρους και γνώσεων σε θέματα που αφορούν και συνδέονται με τους σκοπούς της εταιρείας.
Η εταιρική χρήση αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η πρώτη εταιρική χρήση λήγει την 31η Δεκεμβρίου του 2016. Έως το τέλος Μαρτίου κάθε έτους συντάσσεται Ισολογισμός και Απολογισμός του προηγουμένου έτους και προτείνεται ο Προϋπολογισμός του επόμενου. Ο Ισολογισμός, ο Απολογισμός καθώς και ο Προϋπολογισμός, εγκρίνονται με την κατά τα 4/5 πλειοψηφία από την Γ.Σ.
Εκτός από τα βιβλία που προβλέπονται από το Νόμο, η Εταιρεία διατηρεί Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ. και Γ.Σ., Βιβλίο Πρωτοκόλλου Εισερχομένων και Εξερχομένων εγγράφων, Βιβλίο Παγίων, Βιβλίο Ταμείου, εφόσον η εταιρεία δεν υπόκειται στο καθεστώς ΦΠΑ, καθώς και τα προβλεπόμενα από τον ΚΦΑΣ βιβλία και στοιχεία, των οποίων την επιμέλεια έχουν ο Γενικός Γραμματέας και ο Ταμίας της εταιρείας.
Η εταιρεία λύεται με καταγγελία πέντε τουλάχιστον εκ των εταίρων, μόνο για σπουδαίο λόγο. Σε περίπτωση καταγγελίας χωρίς σπουδαίο λόγο, οι καταγγέλλοντες υποχρεούνται σε καταβολή ποινικής ρήτρας προς τον καταγγελλόμενο εταίρο ποσού διπλάσιου του εκάστοτε εταιρικού κεφαλαίου, πέραν της τυχόν αποζημίωσης από την άκαιρη και χωρίς σπουδαίο λόγο καταγγελία.

Αν ο σπουδαίος λόγος της καταγγελίας συνίσταται στο ότι ο άλλος εταίρος παρέβη τις υποχρεώσεις του, ο τελευταίος ευθύνεται για την προκληθείσα ζημία από τη λύση της εταιρείας.

Σε περίπτωση που ένας εκ των εταίρων παύσει να υφίσταται ή στερηθεί καθοιονδήποτε νόμιμο τρόπο του δικαιώματος ή της δυνατότητας συμμετοχής στην εταιρεία, η εταιρεία μπορεί να συνεχίζεται με τους απομείναντες εταίρους.

Σε περίπτωση λύσης της εταιρείας με οποιαδήποτε τρόπο, αυτή μπαίνει στο στάδιο της εκκαθάρισης. Χρέη εκκαθαριστή ασκούν από κοινού τα μέλη του Δ.Σ. ή πρόσωπο που αυτοί θα ορίσουν. Οι εκκαθαριστές, αφού καλύψουν τις υποχρεώσεις της εταιρείας, επιμελούνται για τη διάθεση της υπόλοιπης περιουσίας, σύμφωνα με την κατά τα 2/3 πλειοψηφία του Δ.Σ. Πράγματα των οποίων παραχωρήθηκε η χρήση για τους σκοπούς της εταιρείας επιστρέφονται αυτούσια. Τόσο κατά τη διάρκεια όσο και κατά τη λύση της εταιρείας δεν επιτρέπεται η διανομή κερδών στους εταίρους της.
Το Καταστατικό τροποποιείται με απόφαση της Γ.Σ. των εταίρων κατά τα προβλεπόμενα στο Νόμο.
Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι 31.10.2016, προθεσμία εντός της οποίας θα συγκληθεί η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση, αποτελείται από τους: Ελένη Σωτηροπούλου, Ελευθέριο Θηραίο, Κλημεντίνη Καραγεωργίου, Νικόλαο Παπανικολάου και Ευάγγελο Βογιατζάκη.
Για κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό, ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα για τη ρύθμιση των Αστικών Εταιριών (άρθρα 741 έως 784).

Αυτά συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε το Καταστατικό αυτό και υπογράφτηκε, ενώ κάθε εταίρος έλαβε από ένα όμοιο αντίτυπο και ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία δημοσίευσής του στα σχετικά βιβλία του οικείου Πρωτοδικείου ή/και στο Γ.Ε.ΜΗ.