Καταγραφή-προώθηση περιστατικών στη δευτεροβάθμια περίθαλψη

Στη διάρκεια του προληπτικού ελέγχου, τα περιστατικά που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, παραπέμπονται ανάλογα, σε δομές δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας.